Obchodné podmienky

OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Základné informácie:

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom www.artbase.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: 
Artrent, s.r.o., Jakubovo námestie 2556/3, 811 09 Bratislava, IČO: 50 530 461, DIČ: 2120371330, telefónne číslo: 0948 663 007 , e-mail: info@dotgallery.sk, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka č. 114504/B 

Kupujúcim je:
spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb.

 1. Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie návrhu objednávky kupujúcim prostredníctvom emailovej komunikácie sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na webovej stránke www.artbase.sk. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

​Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania tovaru, a to najmä z dôvodu vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru. O prípadnom odstúpení vás bezodkladne informujeme e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Pred odstúpením sme oprávnení ponúknuť vám ako kupujúcim náhradné plnenie, alternatívny tovar. Máte právo náhradné plnenie odmietnuť.

 1.   Ceny tovaru

Všetky ceny produktov uvedené na webstránke sú uvedené spolu s DPH. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené v podmienkach nižšie ako aj v komunikácii medzi kupujúcim a spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy, v ktorej kupujúci vidí celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 1.   Možnosti dopravy

Predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti dopravy tovaru pre doručenie v rámci SR:

 • doručenie v rámci Bratislavy – rozvoz zadarmo
 • doručenie v rámci SR – výška poštovného sa líši podľa typu tovaru. Presná výška poštovného je vypočítaná predávajúcim po prijatí objednávky a kupujúci je o nej riadne informovaný pred potvrdením objednávky. Objednávka je následne potvrdená až po súhlase kupujúceho s výškou poštovného.
  1.   Platba za tovar

  Po potvrdení objednávky je povinnosťou kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar len prostredníctvom prevodného príkazu na číslo účtu SK8111000000002948029739 s uvedením príslušného variabilného symbolu.

  1.   Dodanie tovaru

  Predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní, pokiaľ ho v prípade výroby produktov na mieru neinformuje inak a po dohode s kupujúcim sa dodacia lehota môže predĺžiť. Zvyčajná dodacia doba sa pohybuje do 7 dní. Predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Reklamačný poriadok:

Čl. 1 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom) a vady s vylúčením bežného opotrebenia daného produktu či materiálu.

Čl. 2 Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom emailu info@dotgallery.sk . Vybavením reklamácie je poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu postúpiť na posúdenie. 

K posúdeniu reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný predložiť: 
–          identifikačné údaje kupujúceho, prípadne telefonický kontakt, 
–          doklad o kúpe tovaru, 
–          názov tovaru, 
–          cenu tovaru
–          presné popísanie vady tovaru, prípadne, ako došlo k vade tovaru, 
–          tovar v stave ako je uvedené v Čl.1. 

O prijatí reklamácie pracovník vystaví kupujúcemu (spotrebiteľovi) doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho (spotrebiteľa), dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatkou a podpisom reklamačného pracovníka, ktorý mu zašle na uvedený kontaktný email.

V rámci Bratislavy reklamovaný tovar vyzdvihneme radi u Vás priamo my. Kontaktuje nás na čísle: 0948 663 007

Ak sa jedná o odoslanie mimo Bratislavy – tovar odošlite spolu s dokladom o kúpe na adresu:

DOT. Contemporary, Jurkovičova tepláreň
Bottova 1
Bratislava, 811 09

Poštové prípadne iné náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení reklamácie hradí predávajúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme a zásielku neprevezmeme.

Čl. 3 Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby, nie však za vady: 
–         ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám, 
–         o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel, 
–         na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, 
–         ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom alebo po uplynutí doby životnosti, 
–         boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Čl. 4 Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak na tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. 

Čl. 5 Práva kupujúceho

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. 

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:
–         na výmenu veci, alebo
–         právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ).
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na:

– výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Čl. 6 Účinnosť reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 11. 2020. 

Vrátenie tovaru:

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Výrobky musia byť vrátené v rovnakom stave, v akom boli zakúpené. Výrobky nesmú byť žiadnym spôsobom upravené. Pri výmene alebo vrátení nepoužitých a/alebo nenosených zakúpených výrobkov je nutné predložiť pokladničný blok, (v prípade potreby) platobnú kartu s potvrdením o vykonanej operácii. Kúpna cena (ďalej ako “cena”) zaplatená za tieto výrobky bude vrátená prevodom na účet kupujúceho. Vrátenie nepoužitých a/alebo nenosených zakúpených výrobkov bez predloženia pokladničného bloku alebo po uplynutí lehoty 14 dní odo dňa ich kúpy nebude prijaté. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom na info@dotgallery.sk) Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 30 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, rovnakým spôsobom, aký pri platbe použil kupujúci. ​Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady na doručenie tovaru naspäť predávajúcemu a tieto náklady znáša kupujúci. ​Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Odporúčame vám poslať zásielku prostredníctvom overeného dopravcu doporučene, aby ste ju mohli sledovať a mali doklad o odoslaní. ​

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Ochrana osobných údajov:

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR). 

Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať.

Aké máte práva?

 1. a) právo na prístup k údajom: Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje a požiadať nás o prístup k nim. 
 2. b) právo na opravu: Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 
 3. c) právo na vymazanie: O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. 
 4. d) právo na obmedzenie spracúvania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. 
 5. e) právo na prenosnosť údajov: Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. 
 6. f) právo namietať: Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu. Môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • emailom na info@dotgallery.sk

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutím súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti
Artrent, s. r. o., Jakubovo námestie 2556/3, 811 09 Bratislava, IČO: 50 530 461, DIČ: 2120371330, telefónne číslo: 0948 663 007 , e-mail: info@dotgallery.sk, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sa, Vložka č. 114504/B 

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [ďalej len „GDPR“]) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail. (ďalej len „osobné údaje“).

Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.), sa predávajúci zaväzuje používať iba na účel riadneho plnenia zmluvy s kupujúcim a spracuje ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho emailu info@dotgallery.sk

So súhlasom s obchodnými podmienkami nám dávate súhlas na odoberanie noviniek vo forme newslettra, z ktorých sa môžete kedykoľvek odhlásiť.